بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960253362
نویسنده : فرزانه روح الهی
عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهبود حافظه‌کاری و خود کارامدی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده دانشجویان در فرایند تحصیل خود در خصوص حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی با چالش هایی روبرو هستند که از جمله راهکارهای بهبود آن می تواند تقویت ذهن آگاهی باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهبود حافظه‌کاری و خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1398-1397 بود. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 30 دانشجو انتخاب و به صورت تصادفی به در قالب گروه 15 نفری (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) جایدهی شدند. سپس هر دو گره آزمایش و کنترل پرسشنامه های حافظه فعّال دانیمن و کار پنتر (1980) و خودکارآمدی تحصیلی اون و فرامن (1988) را تکمیل کردند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش گروهی ذهن آگاهی قرار گرفت درحالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای اجرا نشد؛ در نهایت پس آزمون برای دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرا شد. داده¬های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد آموزش ذهن آگاهی بر بهبود حافظه‌کاری و خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان اثربخش است. این نتایج، کاربردهای بالینی مستقیم و ضمنی مهمی در زمینه پیشگیری و بهبود مشکلات مرتبط با حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دارد. کلید واژه¬ها: ذهن آگاهی، حافظه کاری، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: ذهن آگاهی، حافظه کاری، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان
تاريخ دفاع : 1398-06-17