بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950305111
نویسنده : زهرا عسگری
عنوان پایان نامه : مقایسه هیجان پذیری، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای حل مسئله بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده اختلال¬های مصرف مواد به عنوان پدیده جسمی- روانی- اجتماعی با مسائل متعددی در حوزه سلامت و بهزیستی افراد جامعه مرتبط است؛ به همین دلیل شناخت متغیرهای مرتبط با آن از اولویت¬های بهداشت روان به شمار می¬رود. هدف پژوهش مقایسه هیجان پذیری، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای حل مسئله بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا بود. روش پژوهش علی- مقایسه¬ای (پس رویدادی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به اختلال¬های مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز و کلینیک¬های ترک اعتیاد شهر رشت در سه ماهه ابتدایی سال 1398 به تعداد تقریبی 850 نفر بود. نمونه پژوهش نیز شامل 200 نفر (100 نفر بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و 100 نفر افراد غیر مبتلا) بود که با توجه به پیشینه پژوهش¬های مرتبط با این حیطه و ملاک ورود به پژوهش و خروج از آن به روش نمونه گیری دردسترس برای بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و هدفمند برای افراد غیر مبتلا انتخاب شدند و پرسشنامه های هیجان پذیری آرنت (1992)، تنظیم شناختی هیجان گروس و جان (2003) و راهبردهای حل¬مسئله كسيدي و لانگ (1996) را تکمیل کردند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬هایt گروه¬های مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين میانگین هیجان پذیری و مولفه¬های تنوع طلبی و شدت هیجان دو گروه بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا تفاوت معني¬دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، بین میانگین تنظیم شناختی هیجان و مولفه¬های ارزیابی مجدد شناختی و بازداری هیجانی دو گروه بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا تفاوت معني¬دار وجود دارد (01/0>P). همینطور، بین میانگین راهبردهای حل مسئله انطباقی و غیر انطباقی دو گروه بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا تفاوت معنی¬دار وجود دارد (01/0>P). بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد نسبت به افراد غیر مبتلا دارای سطوح بالاتری از هیجان پذیری و راهبرد حل مسئله غیر انطباقی؛ و سطوح پایین تری از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبرد حل مسئله انطباقی هستند. کلید واژه¬ها: هیجان پذیری، تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای حل مسئله، اختلال های مصرف مواد.
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: هیجان پذیری، تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای حل مسئله، اختلال های مصرف مواد.
تاريخ دفاع : 1398-06-17