بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950271822
نویسنده : الهام برنجی توچایی
عنوان پایان نامه : تاثیر گرایش كارآفریني بين المللي و رقابت بازار داخلي، بر عملکرد صادراتي شركتهای استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اهمیت عملکرد صادراتی در رشد و توسعه خدمات شرکت ها و حضور بیش تر در بازارهای جدید در این تحقیق به تاثیر گرایش كارآفریني بين المللي و رقابت بازار داخلي، بر عملکرد صادراتي شركتهای استان گیلان پرداخته شد.این تحقیق براساس ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 80 شرکت صادراتی در استان گیلان هستندو 69 شرکت به عنوان به نمونه‌ی تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر ، غیر احتمالی در دسترس بوده است.برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. نتایج نشان می دهد از 6 فرضیه ارائه شده در تحقیق همه آنها مورد تأیید قرار گرفتند. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیرگرایش کارآفرینی بین المللی بر قابلیت بازاریابی و کم ترین شدت تأثیر مربوط به رقابت بازار داخلی بر قابلیت بازاریابی است
كلمات كليدي : رقابت بازار داخلی، عملکرد صادراتی، قابلیت بازاریابی، قابلیت فناوری، گرایش کارآفرینی بین المللی
تاريخ دفاع : 1397-11-8