بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960082426
نویسنده : مریم کاظمی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط وضعیت شاخص های آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی با اختلال بالینی افسردگی و اضطراب دختران دانش آموز
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط وضعیت شاخص های آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی با اختلال بالینی افسردگی و اضطراب دختران دانش آموز بود. پژوهش حاضر ماهیت نیمه تجربی داشت و بصورت میدانی-توصیفی انجام شد. با توجه به جدول مورگان جامعه آماری پژوهش حاضر از بین 200 نفر دانش آموز مقطع متوسطه دوم در سه مدرسه منتخب شهر رشت، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این جلسه در خصوص جزئیات پژوهش، چگونگی اجرا فعالیت ورزشی و نحوه پر کردن پرسشنامه توضیحاتی به افراد داده شد. یک هفته بعد, از آزمودنی ها شاخص های آمادگی جسمانی سرعت(20 متر)، چابکی(الینویز)، (انعطاف پذیری، تخته انعطاف)، توان انفجاری(پرش سارجنت) و اضطراب و افسردگی از طریق پرسشنامه اندازه گیری شد. داده های پژوهش توسط نرم افزار spss نسخه 23 اندازه گیری شد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان دهنده آن بود که بین متغیر اضطراب صفتی و حالتی رابطه منفی با افسردگی و بسیار پایینی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که بین متغیر های اضطرب صفتی و حالتی با افسردگی ارتباط بارزی وجود ندارد(05/0
كلمات كليدي : دانش آموز، آمادگی جسمانی، اضطراب، افسردگی.
تاريخ دفاع : 98-06-17