بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960260279
نویسنده : ليلا بيرامي
عنوان پایان نامه : بررسی نقش سن، در پذیرش موبایل بانک از سوی مشتریان میانسال بانک ملت استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , پيمان عليدوست ذوقي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش سن، در پذیرش موبایل بانک از سوی مشتریان میانسال بانک ملت استان گیلان، اجرا شد. تحقیق پیش رو، کاربردی، پیمایشی، توصیفی- علّی و نیز مبتنی بر معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان میانسال بانک ملت (از 45 سال به بالا) می باشند و باتوجه به نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه از فرمول نمونه گیری نامحدود کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس در میان مشتریان میانسال بانک ملت توزیع گردید و تعداد 297 پرسشنامه به محقق بازگشته و آماده تحلیل گشت. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار های SPSS 20 و SMART PLS 2 بهره گرفته شده. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دادند که اعتماد، درک سهولت استفاده و درک سودمندی و درک کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و کاربرد موبایل بانک دارد. نقش تعدیلگر سن، در ارتباط میان اعتماد، درک سودمندی، درک سهولت و درک کیفیت خدمات با پذیرش و کاربرد موبایل بانک رد شد. به این معنا که سن مشتریان هیچ تاثیری بر پذیرش و کاربرد موبایل بانک ندارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: اعتماد، درک سودمندی، درک سهولت، درک کیفیت خدمات و پذیرش موبایل بانک
تاريخ دفاع : 1398-6-16