بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960033699
نویسنده : طاهره حسین زاده یوسفی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط وضعیت شاخص های آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی با ابعاد شخصیتی و اختلال جسمانی سازی دختران دانش آموز
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش بررسی ارتباط وضعیت شاخص های آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی با ابعاد شخصیتی و اختلال جسمانی سازی دختران دانش آموز بود. پژوهش حاضر ماهیت نیمه تجربی داشت و بصورت میدانی-توصیفی انجام شد. با توجه به جدول مورگان، جامعه آماری پژوهش حاضر از بین 200 نفر دانش آموز مقطع متوسطه دوم، از سه مدرسه منتخب شهر رشت، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در یک جلسه در خصوص جزئیات پژوهش، چگونگی اجرای فعالیت ورزشی و نحوه پر کردن پرسشنامه توضیحاتی به افراد داده شد. یک هفته بعد شاخص های آمادگی جسمانی سرعت(20 متر)، چابکی(ایلینویز)، (انعطاف پذیری، تخته انعطاف)، توان انفجاری(پرش سارجنت) و اختلال جسمانی و ابعاد شخصیتی و اختلال جسمانی از طریق پرسشنامه اندازه گیری شد. داده های پژوهش توسط نرم افزار spss نسخه 24 اندازه گیری شد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان دهنده آن بود که بین متغیر روان نژندی با چابکی، سرعت و انعطاف پذیری رابطه مثبت و بسیار پایینی وجود دارد و همچنین رابطه آن با توان بی هوازی نیز بسیار پایین، اما منفی است(05/0
كلمات كليدي : دانش آموز، ابعاد 5 گانه شخصیت، آمادگی جسمانی، اختلال جسمانی.
تاريخ دفاع : 98-06-17