بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920582235
نویسنده : کیوک آورند
عنوان پایان نامه : تاثیر مصرف حاد بیکربنات سدیم بر سطح لاکتات خون و عملکرد بی هوازی طولانی مدت دوندگان مرد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بابک نخستین روحی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات مصرف حاد بیکربنات سدیم بر روی انباشتگي لاکتات خون، pH و عملکرد بلند مدت بی هوازی دوندگان مرد مي باشد. به همین منظور بیست مرد ورزشکار (با میانگین و انحراف استاندارد سن07/1±8/21سال ؛ وزن17/5 ± 6/70 کیلوگرم و قد 4/4± 175 سانتیمتر ) بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت نموده و دو مرحله آزمون مجزا را با فاصله¬ی زمانی یک هفته به اجرا گذاشتند. در هر مرحله، دو ساعت پس از مصرف دارونما يا بیکربنات سدیم (300 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن) هر آزمودني دو تكرار آزمون کانینگهام-فالکنر را به فاصله¬ی 20 دقیقه اي ريكاوري غیر فعال اجرا نمود. برای اندازه گیری مقادیر لاکتات و pH خون، نمونه خون قبل از مصرف مکمل و بلافاصله بعد از اجرای هر تكرار آزمون کانینگهام-فالکنر جمع آوري و مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش هاي آماری اندازه گیری مکرر و t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد، میانگین تداوم زمان عملکرد آزمودنی ها از اولین تکرار به دومین تکرار آزمون کانینگهام-فالکنر در هر دو گروه (دارونما و بیکربنات سدیم) کاهش یافته است (به ترتیب 4/7 ± 5/7- و 9/6 ± 8/5- ثانیه). اما انباشتگي لاکتات و H خون بعد از مصرف بیکربنات سدیم به طور معنی داری کاهش یافته است (05/0>P). تحقیق حاضر نشان داد که مصرف بیکربنات سدیم باعث کاهش انباشتگي لاکتات و H خون بعد از فعاليت بلند مدت بی هوازی می شود، ولی عملکرد بلند مدت بی هوازی دوندگان مرد را بهبود نمی بخشد. واژه های کلیدی: لاکتات خون، اجرای بلند مدت بی هوازی، بیکربنات سدیم
كلمات كليدي : لاکتات خون، اجرای بلند مدت بی هوازی، بیکربنات سدیم
تاريخ دفاع : 95-11-20