بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950127901
نویسنده : علی پیرگورابی
عنوان پایان نامه : رابطه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) با واکنش مشتری در شرکت های بیمه شهررشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دسترسی مشتریان به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع کالا جهت انتخاب یک خدمت یا محصول درفضای رقابتی، باعث کاهش وفاداری آنها نسبت به تامین کنندگان شده است. به همین علت، مساله چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و بقای آنها، از جمله مهمترین مسائل موثر در دوام و ثبات شرکتها در عرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و واکنش مشتریان در میان مشتریان خدمات بیمه در شهر رشت می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین به دلیل قابلیت کاربرد نتایج این تحقیق در سطح استان گیلان این تحقیق را در گروه تحقیقات کاربردی می باشد. ابزار تحقیق مورد نظر پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل روایی ابزار تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از تایید روایی مدل تحقیق به منظور تحلیل فرضیات از روش pls استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین خدمات بیمه و واکنش مشتریان،توسعه برند، و بین حمایت از مشتری و واکنش به قیمت، توسعه برند، ترجیح برند، قصد خرید و در نهایت بین حمایت از بازاریابی و واکنش به قیمت، توسعه برند، ترجیح برند و قصد خرید ارتباط معنی داری وجود دارد.
كلمات كليدي : مدیریت ارتباط با مشتریان، واکنش مشتریان، شرکت های بیمه
تاريخ دفاع : 1397-12-19