بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930370215
نویسنده : فاطمه فرامرزی
عنوان پایان نامه : تحليل پيامدهاي نقش مديريت شهري در افزايش مشاركت شهروندان و توسعه شهر بندرانزلي
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصرالله مولائی هشجین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين تحقیق به دنبال تحلیل پیامدهای نقش مدیریت شهری در افزایش مشارکت شهروندان و توسعه شهر بندرانزلی می‌باشد. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقیق توصيفي و همچنين به لحاظ هدف نيز كاربردي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل شهروندان شهرستان بندرانزلی در حدود 109305 نفر بوده است كه تعداد نمونه 390 نفر تعيين شد. در نهايت نیز محقق پس از انجام تجزيه و تحليل نهايي و با استفاده از آزمون‌هاي آماري مرتبط با فرضيه‌ها انجام شده و با استفاده از آزمون همبستگی مشخص نمود که بین افرایش مشارکت شهروندان با توسعه شهر رابطه ای به میزان 6/65 درصد، بهبود عملکرد مدیریت شهری با توسعه شهر رابطه قوی ای به میزان 3/69 و در نهایت بهبود عملکرد با افزایش مشارکت شهروندان رابطه ای به میزان 6/67 درصد داشته است.
كلمات كليدي : بهبود عملکرد مدیریت شهری، توسعه شهر، افزایش مشارکت شهروندان، شهر انزلی.
تاريخ دفاع : 1398-6-31