بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950029249
نویسنده : نسیم سمیع زاده
عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری فراگیران ایرانی سطح مبتدی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تمامی زبان آموزان ناگزیر اشتباهاتی را هنگام نوشتن یا صحبت کردن در زبان دوم یا خارجی انجام می دهند. بنابراین تجزیه و تحلیل سیستماتیک اشتباهات نه تنها بسیار ارزشمند است، بلکه برای ارائه بینش در فرآیند یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی بسیار مفید خواهد بود. تجزیه و تحلیل خطا ها به عنوان شاخه ای از زبان شناسی کاربردی یکی از ابزارهای مفید برای توصیف و توضیح خطاها می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی و طبقه بندی متداولترین خطاهایی که در سطح ابتدایی فراگیران زبان انگلیسی صورت گرفته است. این مطالعه همچنین به دنبال شناسایی درک معلمان زبان انگلیسی نسبت به اشتباهات متداول فراگیران و یافتن هر گونه عدم تطبیق بین خطاهای نوشتاری یادگیرندگان و خطاهای متداولی که توسط معلمان تخمین زده شده است می باشد. شرکت کنندگان در این مطالعه 30 دانش آموز پسر در موسسه زبان کیش رشت در ایران بودند. خطاها به 11 دسته تقسیم شدند تا مشخص شود که کدام نوع از خطاها در ترکیب نوشتاری زبان آموزان ایرانی رایج تر بوده است. یافته ها نشان می دهد که فراگیران اشتباهات مختلفی در سطوح متفاوت مرتکب می شوند. اشتباهات ساختاری شایع ترین نوع خطا در این تحقیق شناسایی شد. علت اصلی این خطاها، دخالت زبان اول زبان آموزان می باشد. برای تعیین اینکه آیا اختلاف آماری قابل توجهی بین درک معلمان زبان انگلیسی در ایران نسبت به اشتباهات متداول فراگیران و اشتاباهات واقعی فراگیران وجود دارد، پرسشنامه ای بین 20 معلم توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. آزمون chi-square goodness-of-fit نشان داد که اختلاف آماری قابل توجهی بین اشتباهات متداول فراگیران زبان انگلیسی و درک معلمان وجود ندارد. با توجه به یافته ها، استفاده از فعل ها و زمان های صحیح آن ها باید تاکید شود. و همچنین مطابقت فعل و فاعل ، خطاهای املایی وبه کار بردن حروف بزرگ باید مورد توجه قرار بگیرد.
كلمات كليدي : تجزیه و تحلیل سیستماتیک،استفاده از نرم افزار SPSS
تاريخ دفاع : 1397-06-19