بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950231517
نویسنده : مهشید معانی
عنوان پایان نامه : رابطه گرایش به معنویت وخوش بینی با رضایت زناشویی وبهزیستی روانشناختی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :هاجر تحریری نیک صفت, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه گرایش به معنویت وخوش بینی با رضایت زناشویی وبهزیستی روانشناختی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد رشت بوده است. طرح پژوهش حاضر،توصیفی واز نوع همبستگی-پیش بینی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان پسر ودختر دانشگاه آزاد رشت در کلیه رشته های تحصیلی که در سال 1396-97 در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند، بوده اند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 200 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های گرایش به معنویت روبرت کلونینگر، خوش بینی شی یر، کارور رضایت زناشویی انریچ و بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین گرایش به معنویت با رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی و بین خوش بینی با رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد و همچنین گرایش به معنویات و خوش بینی قادربه پیش بینی رضایت زناشویی وبهزیستی روانشناختی در دانشجویان می باشند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با گرایشات معنوی درکنار نگرش مثبت نسبت به همه چیز، می توان از سلامت و بهزیستی بیشتر در کنارتجربه رضایت زناشویی بهره مند شد.
كلمات كليدي : گرایش به معنویت، خوش بینی، رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی
تاريخ دفاع : 1397-6-22