بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930392698
نویسنده : امیر قبادی لنگرودی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مدیران وحسابرسان داخلی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید رضا سیدنژاد فهیم,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حسابرسی داخلی به عنوان زیربنای وجود نظام راهبری مستحکم در سازمان بوده و پل رابطی میان مدیریت ارشد و هیئت مدیره محسوب می‌شود. وظیفه حسابرسی داخلی، ارزیابی محیط اخلاق حرفه‌ای و اثربخشی و کارایی عملیات است. حسابرسی داخلی همچنین، رعایت مقررات و قوانین و بهترین رویه‌ها در سازمان را پیگیری و کنترل می‌نماید. با توجه به مطالب ذکر شده، درتحقیق حاضر تاثیر 5 عامل (صلاحیت واحد حسابرسان داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، رابطه میان حسابرسان داخلی و مستقل، استقلال واحد حسابرسی داخلی و حمایت وپشتیبانی مدیریت) بر اثربخشی حسابرسی داخلی بررسی و با پنج فرضیه موردآزمون قرار گرفت.با توجه به موضوع تحقیق، جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان داخلی و مدیران اجرایی واحدهای حسابرسی شده (مدیر عامل– مدیر مالی– مدیر عملیات و سایر مدیران اجرایی) بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به دست آمده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. یافته های تحقیق نشان داد هر 5 عامل فوق الذکر بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارند و به منظور بهبود اثربخشی حسابرسی داخلی می بایست به این 5 عامل توجه ویژه ای داشت.
كلمات كليدي : کلید واژه: حسابرسی داخلی، مدیریت، اثر بخشی، هیئت مدیره
تاريخ دفاع : 1396-11-10