بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950511961
نویسنده : زهرا حق جوی جوانمر
عنوان پایان نامه : بررسي قدرت توضیح دهندگی سود و جریان نقدی در تبیین ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي قدرت توضیح دهندگی سود و جریان نقدی در تبیین ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به همین منظور در اين تحقيق از متغير های قدرت توضیح دهندگی سود ، جریان نقدی و تبیین ارزش شركت هاي واقعی به عنوان متغییر های اصلی استفاده شده است. در همین راستا 136 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که ازروش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ درطی سال‌های 90 الی96 موردبررسی قرارگرفت. این تحقیق دارای 8 فرضیه می باشد که با استفاده ازمدل رگرسیون خطی ومدل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر دارای18 مدل جانبی(برای محاسبة متغیرهای مستقل و وابسته) برای برآورد فرضیه های پژوهش می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده قدرت توضیح دهندگی سود در مقایسه با جریان نقدی عملیاتی برای تبیین بازده سهام بیشتر است. اما هیچکدام از متغیرهای قدرت توضیح دهندگی سود و جریان نقدی عملیاتی برای تبیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تاثیری ندارد.
كلمات كليدي : کلیدواژه‌ها: قدرت توضیح دهندگی سود ، جریان نقدی ، ارزش شركت
تاريخ دفاع : 1397-12-21