بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950249876
نویسنده : محمدرضا مشفق یارمحمدی
عنوان پایان نامه : نقش دولت توسعه گرا در توسعه اقتصادی ترکیه (2016-1990)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید استوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دولت توسعه گرا در توسعه اقتصادی ترکیه (2016-1990) صورت پذیرفته است. تركيه اصلاح ساختار اقتصادي داخلي خود را تحت تأثير جريان نوليبراليسم به عنوان رهيافت غالب در عرصه سياست و اقتصاد جهاني از دهه 1980 در پيش گرفت و ارتقاي جايگاه خود را در عرصـه داخلي و بين¬المللي از اين طريق تعقيب كرد. پژوهش حاضر حول محور این سوال که دولت توسعه گرا از چه طریقی در توسعه اقتصادی ترکیه به فاصله سال های 2016-1990 نقش داشته است؟ شکل گرفته است. برپایه مطالعات کتابخانه¬ای و اسنادی صورت پذیرفته می¬توان گفت که ترکیه پس از گذار از دوران تورگوت اوزال توانسته است گامهای مهمی را به سوی خـروج اقتـصاد از رانت¬خواري و هدايت به سمت ساختارهاي سالم، ايجاد تغييرهاي كيفي در قانون اساسـي بـه نفـع تحولات اقتصادي، پيشروي به سمت يكپارچگي با اقتصاد جهاني، تعامل بـا غـرب و بهـره¬جـويي از فرصت¬هاي جهاني¬شدن بردارد.
كلمات كليدي : توسعه سیاسی، دولت توسعه گرا، توسعه اقتصادی.
تاريخ دفاع : 1398-06-21