بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960021398
نویسنده : مهری کرباسیون
عنوان پایان نامه : اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر باورهای فراشناختی و انعطاف پذیری روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای فراشناختی و انعطاف پذیری روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت انجام گردید. این تحقیق در زمره تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان آسیب دیده از خیانت که به دادگاه شهر سنگر در طی سال 1397 مراجعه نمودند می باشد و 30 نفراز این افراد به صورت تصادفی به روش در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جلسات درمانی طی 10 جلسه 90 دقیقه ی و هفته ای یکبار برای گروه آزمایش تشکیل گردید .به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس باورهای فراشناختی (ولز،2008)که دارای30 سوال است وهمچنین پرسشنامه پذیرش و عمل (بوندو همکاران،2011)با 10سوال استفاده گردید.به منظور تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغییره ) و نرم افزار 22spss استفاده شده است. یافته ها نشان دادبا توجه به مقدار (F=2/395) میانگین نمرات پس آزمون گروه در انعطاف پذیری روانشناختی و همه مؤلفه های باورهای فراشناختی معنادار است (P
كلمات كليدي : درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – باورهای فراشناختی – انعطاف پذیری روانشناختی - خیانت
تاريخ دفاع : 1398-6-6