بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950110229
نویسنده : افسانه جلالیان
عنوان پایان نامه : بررسی قاعده ید در قانون ثبت اسناد
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از جمله مسائل مهمی که در منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قواعد فقهی در تدوین قوانین و مقررات می باشد. قاعده ید یک قاعده فقهی است، که فقیه از ادله تفصیله استنباط می کند و حکم به حجیت ید می نماید. بنابراین می توان گفت که یکی از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعده ید می باشد که از آن، به اماره تصرف، اماره ید، قاعده تصرف، ید و غیره، اسم برده شده است از طرفی، در میان قوانین متعددی که اکنون بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی حاکم است، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک حایز اهمیت ویژه ای است قوانین ثبت اسناد و املاک از جمله قوانین امریست که قانون گذار برای سامان دادن به مالکیت و پاسداری از اموال مقرر داشته است. در نتیجه حاصل گردید: طبق قاعده ید تصرف اماره بر مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود پس در دعوای بین مالک و مدعی، مدعی باید بینه بیاورد در غیر این صورت مالکیت برای متصرف تثبیت می شود. و همچنین حاصل شد، از آثار صدور سند مالکیت عدم پذیرش قاعده ید است و دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و همچنین قانون ثبت اسناد و املاک ایران در تعارض اعمال حق و قاعده ید، حاکمیت ید را پذیرفته است.
كلمات كليدي : قاعده ید، قانون ثبت، اسناد و املاک، مالکیت
تاريخ دفاع : 1398-06-10