بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920060011
نویسنده : فاطمه جمشید پرور
عنوان پایان نامه : تأثیر استفاده از تمرین های شفاهی هم نشینی بر مهارت گفتمان زبان آموزان ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش سحرخیز عربانی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حامد بابائی شلمانی, ,
چكيده : تحقیق انجام شده تلاشیبرای نشان دادن تاثیر استفاده از کلمات هم نشین گفتاری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی است. برای این منظور، امتحان تعیین سطح از 100 زبان آموز در موسسه گرفته شد. یاد گیرندگان با نمره 40 تا 47 برای این تحقیق انتخاب شدند، چون این آزمایش بر یادگیرندگان بالای متوسط تمرکز دارد. پس 40 زبان آموز برای این تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش شده و کنترل شده تقسیم شدند. هر گروه شامل 20 زبان آموز بود. سپس، یک تست مهارت گفتاری از هر دو گروه به عنوان پیش تست گرفته شد تا مهارت اولیه آنها را سنجیده شود. تست اولیه انتخاب شده، قسمت مهارت گفتاری تست PET بود. گروه آزمایش شده به مدت 15 جلسه تمرینات هم نشینی دریافت کردند و گروه کنترل شده هیچ تمرینی دریافت نکرد. نهایتأ، هر دو گروه برای آزمون گفتاری نهایی مهیا شدند. نتایج از طریق SPSS تحلیل شد و دریافت شد که استفاده کردن از تمرینات هم نشینی گفتاری، تأثیر مثبتی بر روی مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی داشته است.  
كلمات كليدي : تست مهارت گفتاری،امتحان تعیین سطح
تاريخ دفاع : 1394-06-25