بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950505745
نویسنده : ساحره قربانی
عنوان پایان نامه : تاثیر سن شرکت و حاکمیت شرکتی در انتخاب ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تصميم گيري در خصوص ساختار سرمايه به سبب تأثير آن بر ارزش شركت از مشكل ترين وظايفي است كه مديران هر شركتي با آن مواجه می‌ شود. از طرفي استقرار نظام حاكميت شركتي به اجراي اثربخش وظايف هيئت مديره و رعايت الزامات قانوني كمك مؤثري می‌كند برای پاسخ به این سوال نمونه ای به تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 6ساله از سال 1391 تا1396 مورد بررسی قرار گرفت. گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه‌ها از روش میدانی استفاده شده است، در پژوهش حاضر، داده‌های مورد نیاز جهت تست فرضیه‌ها از صورت‌های مالی و یادداشت‌های صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، از این اطلاعات جهت آزمون مدل‌ها در نرم افزار Eviews و مینی تب استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون برای برآورد مدل و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. همچنین برای تعیین نوع مدل مورد استفاده از آزمون‌های مربوط به داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها عدم معناداری بین سن شرکت و نسبت ساختار سرمایه همچنین عدم معناداری بین مالکیت نهادی و ساختار سرمایه و عدم ارتباط بین استقلال هئیت مدیره و نسبت ساختار سرمایه می‌باشد.
كلمات كليدي : سن شرکت، ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی.
تاريخ دفاع : 1397-10-24