بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901268491
نویسنده : سید ضیاءالدین حسینی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین استقلال هیئت ‌مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و تمرکز مالکیت با کیفیت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمد کاووسی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، حق‌الزحمه
كلمات كليدي : کیفیت سود، استقلال هیئت‌مدیره، تمرکز مالکیت، حق‌الزحمه حسابرسی.
تاريخ دفاع : 1397-06-22