بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960263119
نویسنده : محمد تقی رسولی کومله
عنوان پایان نامه : تاثیر بازاریابی ورزشی در جذب سرمایه در مدیریت ورزشی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرزاد معصومی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، از بازاريابي ورزشي به عنوان يكي از عوامل مهم توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تندرستي و سلامتي جامعه ياد مي كنند؛ به همين دليل مديران ورزشي و مسئولان امور بازاريابي سعي در ارتقاء و گسترش آن دارند، ولي اين ارتقاء و گسترش خود مستلزم ايجاد شرايط ويژه ساختاري، سياسي فرهنگي و اجتماعي است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی ورزشی در جذب سرمایه برای مدیریت ورزشی استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می¬شود. ابزار گردآوری این داده ها (جذب سرمایه، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه های گروهی، گردشگری ورزشی) در این پژوهش پرسشنامه می باشد، که شامل 27 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (7/0 < ) بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران ورزشی استان گیلان می باشد، که تعداد آنها 30 نفر می¬باشد. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری SPSS - PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه عوامل بازاریابی ورزشی (تبلیغات، حامیان مالی، رسانه های گروهی، گردشگری ورزشی) بر مدیریت ورزشی تاثیر معنی داری دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: بازاریابی ورزشی، جذب سرمایه، مدیریت ورزشی، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه های گروهی، گردشگری ورزشی
تاريخ دفاع : 1398-6-20