بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900738401
نویسنده : مرسده حسن پور نجات طلب
عنوان پایان نامه : رابطه بین ارزش ویژه برند با کسب مزیّت رقابتی پایدار در صنعت بیمه (مورد مطالعه : بیمه آسیا شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد طالقانی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , رحمت علی صابری حقایق,
چكيده : يک برند مکانيسمي است که سازمان ها را در جهت رسيدن به مزيت رقابتي ياري مي نمايند.موفقيت يك سازمان بویژه شرکتهای بیمه تنها در مجموعه اهداف روشني تعيين مي گردد كه سازمان براي خودش قرار مي دهد. مزيت رقابتي شده است مزيت رقابتي به قابليت شركت در عملكرد برتر، نسبت به صنعتي كه در آن مشغول به فعاليت است، اطلاق مي شود. بهره مندي از عملكرد برتر به معني ارا يه ارزشي بالاتر به مشتريان است مشتريان خواهان كالاها وخدماتي هستند كه بهتر و در عين حال ارزانتر باشد. حفظ بقاي سازمان ها در محيط رقابتي دنياي امروز، راهي جز كسب مزيت رقابتي براي ايشان باقي نمي گذارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کسب مزیّت رقابتی پایدار در صنعت بیمه و در نهایت ایجاد انگیزه در شرکتهای بیمه ای برای حفظ و ارتقا ارزش برند که یکی از روشهای قدرتمند تمایز برای سازمانها و بنگاههای اقتصادی است , می باشد. پژوهش حاضر از حيث هدف، پژوهشي كاربردي و از حيث نحوه گردآوري داده ها، پژوهشي توصيفي است. تمامی شرکتهای خدمات بیمه¬ای اعم از دولتی و خصوصی می تواننداز بهره وران نتایج احتمالی این طرح مطالعاتی باشند. جامعه آماری ، شرکت های بیمه آسیا شهرستان رشت می باشد، از این رو پرسشنامه ای شامل 20 سوال تهیه و بین مشتریان بیمه آسیا توزیع گردید در آخر تجزیه و تحلیل روی 384 پرسشنامه جمع آوری شده انجام گرفت. جهت تجزيه و تحليل، از همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSS استفاده شده است.
كلمات كليدي : وفاداری به برند، آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت درک شده برند، مزیت رقابتی.
تاريخ دفاع : 1392-11-30