بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960129963
نویسنده : مجتبی عبدزاده
عنوان پایان نامه : تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتار انحرافی با توجه به تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتار انحرافی با توجه به تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهر رشت است. تحقیق حاضر توصیفی است و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهر رشت می¬باشد که 232 نفر می¬باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 157 نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده شده است.داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS22 و SMART PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان رشت تاثیر دارد. اما تمایل به اعتماد بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان رشت تاثیر ندارد. همچنین یافته¬ها نشان داد که اعتماد شناختی، اعتماد عاطفی و تمایل به اعتماد بر تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان رشت تاثیر دارد. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که اعتماد شناختی، اعتماد عاطفی و تمایل به اعتماد از طریق تعهد سازمانی بر رفتار انحرافی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان رشت تاثیر دارد. و در نهایت یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان رشت تاثیر دارد.
كلمات كليدي : اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار انحرافی سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-3