بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940107365
نویسنده : سونيا عاشورنژاد
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه تفریحی اقامتی سقالكسار با رویکرد اکوتوریسم
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزانه اسدی ملک جهان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از چند دهه پيش به اين سو ،جهانگردي تحت تاثير انگيزه هاي سوداگرانه بخش خصوصي ، ملاحظات توسعه گرايانه اجتماعي واقتصادي اهميت زيادي يافته است و رقابت در حيطه جهانگردي در مناطق مختلف جهان افزايش پيدا كرده است. اما توسعه بدون برنامه ريزي جهانگردي و اثرات منفي آن در حوزه اجتماعي ،اقتصادي، محيط زيست به نگراني هايي دامن زده است. اين مسائل باعث شده تا اكوتوريسم به عنوان سازگارترين نوع گردشگري بيش از ساير اشكال گردشگري مورد توجه قرار گيرد . در واقع اين نوع گردشگري جهت پيشرفت اقتصادي هر كشور ،مردم بومي منطقه ، و حفظ ارزش هاي طبيعي ، زيست محيطي و فرهنگي مناطق گردشگري مناسب تشخيص داده شده است. از سويي ديگر جهانگردي در گيلان از نظر اقتصادي داراي اهميت بسيار است و رونق اين فعاليت مي تواند شكاف هاي اقتصادي را كاهش داده و باعث اشتغال تعداد كثيري از مردم اين منطقه گردد. اما به دليل كمبود امكانات اقامتي ،تفريحي اسكان و ماندگاري گردشگران با مشكل مواجه است. طراحي صحيح مجتمع تفريحي اقامتي ابزاريست كه مي توان با آن توجه همگان را به زيبايي هاي پنهان اين نواحي جلب كرد و علاوه بر رشد اقتصاد محلي با معيارها و اصول معماري بوم گرا تبديل به باني و حافظي براي محيط زيست و فرهنگ منطقه شد. در اين راستا در پايان نامه حاضر با تحليل اطلاعات به دست آمده از منابع كتابخانه اي ،معيارهاي تاثير گذار بر اكوتوريسم در طراحي مجموعه تفريحي اقامتي تدوين شده و سپس اين معيارهاي اوليه توسط متخصصين تدقيق و بر اساس آنها پرسشنامه تهيه شده در نهايت داده هاي بدست آمده از پرسشنامه توسط از آزمون اسپیرمن و آزمون فریدمن در نرم افزار spss تحليل شده است و عوامل تاثير گذار بر آن را تجزيه و تحليل كرده و رهنمود هايي براي طراحي مجموعه گردشگري اقامتي با رويكرد اكوتوريسم ارائه داده ايم علاوه بر اين با استفاده از يافته هاي بدست از مطالعات نظري و ميداني ، پتانسيل ها و توانمندي هاي اكوتوريستي منطقه سقالكسار را از جنبه هاي متفاوت محيطي ،اكولوژيكي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است .
كلمات كليدي : مجموعه تفریحی اقامتی ، گردشگري ، اكوتوريسم ، طبيعت
تاريخ دفاع : 1397-9-28