بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631744
نویسنده : الهام محمدی ماچیانی
عنوان پایان نامه : تأثیر اثربخشی خرید سازمانی بر سودآوری شرکت های تولید مواد غذایی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : افزایش رقابت در بین صنایع خدماتی به دلایلی همچون افزایش روزافزون تعداد سازمان های خدماتی ، استفاده از تکنولوژی جدید در ارائه خدمات ، خصوصی سازی سازمان ها و محدودیت در منابع موجود ، حفظ مشتریان و کسب جایگاه رقابتی مناسب در سود آوری بقای سازمان های خدماتی ، ضرورت مطالعه تغییر رفتار مشتریان را در عرصه صنایع ااکترونیکی کشور ، بیش از پیش آشکار می سازد.در این تحقیق همبستگی متغییر های مستقل خرید مبتنی بر ارزش ، مشارکت جانبی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خرید بر متغییر وابسته اثر بخشی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. لذا با توجه به اهمیت خرید سازمانی و سود آوری محقق را بر آن داشت تا به بررسی میزان تاثیر گذاری اثربخشی خرید سازمانی بر سود آوردی سازمان ارائه شده در شرکت های پخش مواد غذایی استان گیلان بپردازد.از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر اثر بخشی خرید سازمانی بر سود آوری شرکت های تولید مواد غذایی در استان گیلان است.لذا پزوهش جاری از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گرد آوردی داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است.جامعه ی آماری در این تحقیق شرکت های پخش مواد غذایی استان گیلان است که تعداد آن ها ۱۹۷ شرکت است.روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری خوشه ای و غیر احتمالی در دسترس است.ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است.برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است.ننیجه آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر ارزش گرایی در خرید بر سود آوری سازمان بود.تاثیر مشارکت و درگیری جانبی بر سود آوری سازمان به تایید رسید.همچنین تاثیر به اشتراک گذاری اطلاعات بر سود آوری سازمان هم مورد تایید قرار گرفت. سه فرضیه دیگر تحقیق که نقش تعدیل کنندگی اندازه شرکت در رابطه بین ارزش گرایی در خرید و سود آوری سازمان ، مشارکت و درگیری جانبی و سود آوری ، و به اشتراک گذاری اطلاعات و سود آوری نیز به تایید رسید.
كلمات كليدي : اثربخشی خرید سازمانی ، اندازه شرکت ، سود آوری ، شرکت های تولید ، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1395-11-13