بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940147541
نویسنده : سامان نصراللهی
عنوان پایان نامه : تبیین عوامل موثر بر تصمیمات خرید محصولات سبز در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در چند سال اخیر مطالعه و بررسی ادبیات رفتار سبز مصرف کننده بر بازار متمرکز گردیده است. اگر چه آگاهی محیطی در رفتار مصرف کنندگان دیده می شود، اما رفتار خرید آنها نسبت به محصولات سبز هنوز به وضوح درک نشده است. بنابراین، هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نوع تحقیقی و علّی است. جامعه آماری تحقیق تمامی مصرف کنندگان و افرادی که برای انتخاب و مصرف مرغ سبز وارد فروشگاه های عرضه کننده آن در استان گیلان می شوند و تعداد نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و از طریق فرمول کوکران جامعه نامحدود مدنظر 266 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری از نوع غير احتمالي در دسترس است. روایی پرسشنامه ی تحقیق با استفاده از نظرات جمعی از اساتید مورد بازبینی و تایید قرار گرفت. بعد از تایید پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما، جهت پایایی پرسشنامه تحقیق، آلفای کرونباخ متغیرهای مدل بدست آمد و با توجه به اینکه کلیه ی مقادیر مدل بالاتر از 7/0 بدست آمده است، لذا پایایی پرسشنامه به تایید رسید. ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای PLS استفاده گردید. نتایج فرضیه های بررسی شده نشان دهنده این است که بین حمایت از حفاظت محیط زیست، مسئولیت پذیری نسبت به محیط، تجربه ی محصول سبز، دوستانه بودن عملکرد محیطی شرکت ها، جاذبه اجتماعی بر قصد خرید محصول سبز در جامعه ی آماری مشتریان و خریداران مرغ سبز در استان گیلان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
كلمات كليدي : قصد خرید سبز، رفتار مصرف کننده، مرغ سبز، تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان
تاريخ دفاع : 1397-6-22