بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960060200
نویسنده : محمد جواد خانی پور
عنوان پایان نامه : نقش میانجی نوآوری و کیفیت فراگیر در تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت¬های بسته بندی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی نوآوری و کیفیت فراگیر در تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت¬های بسته بندی استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 216 شرکت فعال در صنعت بسته بندی در استان گیلان هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای و براساس فرمول کوکران تعداد 164 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت¬های بسته بندی استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی کیفیت فراگیر و نواوری در تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت¬های بسته بندی استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته¬¬های مذکور می-توان گفت که با تقویت جهت گیری بازار به کمک کیفیت فراگیر و نوآوری در درون شرکت می-توان عملکرد شرکت¬های بسته بندی استان گیلان را بهبود بخشید.
كلمات كليدي : جهت گیری بازار – نوآوری –کیفیت فراگیر – عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-12