بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950084688
نویسنده : نازنین خوش تراش
عنوان پایان نامه : تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش کارآفرینی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش کارآفرینی استراتژیک است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی شامل 220 شرکت تولید کننده در شهرک صنعتی رشت است که تعداد 133 شرکت از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه¬برداری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و SMART PLS2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده-ها مشخص گردید در سطح 95% بُعد ساختاری بر بُعد رابطه ای و شناختی تاثیر معنی داری دارد؛ بُعد شناختی بر بُعد رابطه ای تاثیر معنی داری دارد؛ بُعد ساختاری، رابطه ای و شناختی بر مدیریت دانش تاثیر معنی داری دارد؛ مدیریت دانش‌بر کارآفرینی محوری تاثیر معنی داری دارد؛ کارآفرینی محوری بر استراتژی کارآفرینی، عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی؛ تاثیر معنی داری دارد؛ استراتژی کارآفرینی اثر کارآفرینی محوری بر عملکرد مالی و غیر مالی را میانجی¬گری می¬کند؛ و همچنین استراتژی کارآفرینی بر عملکرد غیر مالی و مالی تاثیر معنی داری دارد.
كلمات كليدي : ابعاد سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، کارآفرینی محوری، استراتژی کارآفرینی و عملکرد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1397-06-21