بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950035783
نویسنده : فاطمه عبادی
عنوان پایان نامه : ارتباط تعارضات والد فرزندی با نگرانی و نشخوار فکری فرزندان دختران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه به بررسی ارتباط تعارضات والد فرزندی با نگرانی و نشخوار فکری فرزندان دختران پرداخته ایم. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی بوده و نمونه پژوهش شامل 350 نفر از دانش آموزان دختران پایه های تحصیلی اول تا سوم راهنمایی شهرستان تالش می باشند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه مقیاس رفتار متعارض ،مقیاس نگرانی ايالت پنسيلوانيا و مقیاس نشخوار فکری استفاده گردید. در این پژوهش جهت طبقه بندی، پردازش و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری20-SPSS استفاده گردید و از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام ، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تعارضات والد - فرزندی با نگرانی فرزندان دختران همبستگی معناداری وجود دارد. لذا هر چه تعارضات والد- فرزندی بیش‌تر شود،‌ مشکلاتی همچون نگرانی در این نوجوانان بیش‌تر می‌شود. همچنین بین تعارضات والد - فرزندی با نشخوار فکری فرزندان دختران، همبستگی معناداری وجود دارد. لذا هر چه تعارضات والد- فرزندی بیش‌تر شود،‌ مشکلاتی همچون نشخوار فکری در این نوجوانان بیش‌تر می‌شود
كلمات كليدي : تعارضات والد فرزندی، نگرانی، نشخوار فکری، نوجوانان.
تاريخ دفاع : 1397-11-11