بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950152750
نویسنده : سیده فاطمه موسوی
عنوان پایان نامه : تبیین وفاداری سبز با تأکید بر تصویرسازی سبز به واسطه اعتماد و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: تولید کنندگان مواد غذایی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق بررسی تبیین وفاداری سبز با تأکید بر تصویرسازی سبز به واسطه اعتماد و رضایت مشتریان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شرکت کاله در استان گیلان است که تعداد 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد بین تصویر سبز با وفاداری سبز و رضایت سبز رابطه مثبت وجود دارد؛ تصویر سبز بر اعتماد سبز رابطه مثبت وجود دارد؛ اعتماد سبز بر وفاداری سبز و رضایت سبز رابطه مثبت وجود دارد؛ رضایت سبز بر وفاداری سبز رابطه مثبت وجود دارد؛ اعتماد سبز و رضایت سبز ارتباط بین تصویر سبز و وفاداری سبز را میانجی گری می کند.
كلمات كليدي : تصویر سبز، رضایت سبز، وفاداری سبز و اعتماد سبز
تاريخ دفاع : 1398-05-15