بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960095313
نویسنده : اسماعیل منتصر کوهساری
عنوان پایان نامه : نقش میانجی قابلیت های مدیریت ریسک در تاثیر نوآوری زنجیره تامین بر مزیت رقابتی شرکت های صادرکننده استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید مظفر میربرگ کار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پزوهش حاضر سنجش نقش میانجی قابلیت¬های مدیریت ریسک در تأثیر نوآوری زنجیره تامین بر مزیت رقابتی شرکت¬های صادرکننده استان گیلان می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق را 71 شرکت صادرکننده و ثبت شده در سیستم اطلاعات صادرکنندگان استان گیلان تشکیل می¬دهد که مدیران و معاونین این شرکت¬ها جهت نظرسنجی انتخاب شدند و به روش نمونه گیری در دسترس 56 شرکت به عنوان نمونه منتخب جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری زنجیره تامین بر قابلیت¬ استحکام مدیریت ریسک و قابلیت انعطاف پذیری مدیریت ریسک شرکت¬های صادرکننده استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار قابلیت استحکام مدیریت ریسک و قابلیت انعطاف پذیری مدیریت ریسک بر مزیت رقابتی شرکت¬های صادرکننده استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس می¬توان گفت که با ارتقای نوآوری زنجیره تآمین و با واسطه گری قابلیت¬های مدیریت ریسک می¬توان شاهد بهبود و ارتقای مزیت رقابتی شرکت¬های صادرکننده استان گیلان بود.
كلمات كليدي : نوآوری زنجیره تامین – قابلیت¬های مدیریت ریسک – مزیت رقابتی
تاريخ دفاع : 1398-6-11