بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920047804
نویسنده : آزاده دلسوز لشکریانی
عنوان پایان نامه : عقد مضاربه و شرکت و جهات اشتراک و افتراق آنها از دیدگاه فقه و حقوق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عقد مضاربه و عقد شرکت به علت ماهیت کاربردی خود از جمله عقود پر کاربرد می باشند که در بسیاری از موارد با یکدیگر شباهتهایی دارند. با وجود این شباهت ها در برخی از جهات این دو عقد با یکدیگر تفاوت هایی دارند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی شباهت ها و تفاوت های عقد مضاربه و شرکت به بررسی این موضوع پرداخته است. بر این اساس نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که هر دو عقد از عقود جایز می باشند لیکن عقد مضاربه شخصیت حقوقی ایجاد نمی کند در حالی که عقد شرکت چنین شخصیتی را ایجاد می کند. همچنین این دو عقد از نظر سرمایه اشتراک دارند لیکن موضوع مضاربه سرمایه ی مالک وکار عامل است و موضوع عقد شرکت مال (عین یا دین)، منفعت یا حق است.
كلمات كليدي : عقد، مضاربه، شرکت، اشتراکات، افتراقات
تاريخ دفاع : 1397-11-08