بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960036264
نویسنده : عبدالکریم حاتمی
عنوان پایان نامه : اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی برخی ارقام کلزا در شرایط اقلیمی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمد حسین انصاري,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر معرفت مصطفوي راد,
چكيده : یافتن پاسخ ارقام مختلف گیاهان زراعی به متغیرهاي محیطی از مرحله کاشت تا برداشت یکی از پایه‌هاي اساسی برنامه‌ریزي زراعت در هر منطقه‌ای، به‌منظور دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت مطلوب است. تغییر زمان کاشت از طریق تاثیر بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و توازن بین آنها، بر عملکرد اقتصادی و کیفیت محصول تاثیر گذار خواهد بود. به منظور ارزیابی مراحل رشد، صفات فیزیولوژیک و خصوصیات کیفی دانه در ارقام جدید کلزای (Brassica napus L.)، آزمايشي در سال زراعي 1398-1397 در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در قالب طرح پايۀ بلوك هاي كامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار رقم پیشرفته کلزا شامل دلگان، زابل 10 بی، هایولا 4815 و آر جی اس و سه تاریخ کاشت 15 و 30 آبان و 15 آذر ماه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مختلف کلزا از نظر تمامي صفات اندازه¬گيري شده، به جز وزن هزار دانه، در همه تاریخ‌های کاشت تفاوت¬هاي معنی¬دار داشتند. بیشترین عملکرد روغن در تاریخ کاشت 15 آبان از رقم دلگان 1446، در تاریخ کاشت 30 آبان از ارقام دلگان و زابل 10بی با 1388 و 1367 کیلوگرم در هکتار و در تاریخ کاشت 15 آذر از رقم زابل 10بی 1393 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده برای حصول حداکثر عملکرد دانه و روغن در تاریخ کاشت زود (15 آبان) تا متوسط (30 آبان) رقم دلگان و برای تاریخ کاشت دیر (15 آذر) رقم زابل 10بی، توصیه می‌شود.
كلمات كليدي :
تاريخ دفاع : 1398-6-26