بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950257482
نویسنده : محدثه مریدی
عنوان پایان نامه : تحلیل پیامدهای الحاق بافت های روستایی پیرامون شهر رشت در دو دهه اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عیسی پور رمضان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گسترش شهرها نتیجه الحاق بات های روستاها در اطراف شهرها می باشد که سبب الحاق و االصاق سکونتگاه کوچکتر ( روستا ) در سکونتگاه بزرگتر ( شهر ) می شود روستا کاملا در شهر الحاق گردیده و ماهیت شهری می یابد و یا اینکه همچنان با حفظ ماهیت روستایی در حاشیه و یا حتی در درون شهر به حیات خود ادامه دهد بدین ترتیب این سکونتگاه ممکن است طیفی از ماهیت شهری کامل تا روستایی کامل داشته باشد .و پس از گذشت چندی روستاها در اثر الحاق هویت روستایی خود را از دست می دهند. در این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی و روش گرد آوری میدانی و کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته گردیده که پیامدهای الحاق بافت های روستایی پیرامون شهر رشت در دو دهه اخیر چه چیز می باشد است. جامعه آماری تحقیق شهرستان رشت است نتایج تحقیق نشان می دهد که در طی دو دهه اخیر تعداد زیادی در روستاها که در اطراف شهر رشت در چهار جهت جغرافیایی قرار داشتند در داخل شهر رشت قرار گرفته و بخشی از شهر رشت گردیده اند این روستاها اغلب هویت خود را از دست داده و به مناطقی با عنوان حاشیه شهرها که اغلب هم طبقات کم درآمد در این مناطق ساکن می شوند اگرچه این شهرها در ظاهر بزرگ میشوند اما پیامدهای مانند حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مجاز از عواقب الحاق روستاها به شهرها است
كلمات كليدي : روستا، شهر، الحاق، پیامد، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1397-6-22