بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950281921
نویسنده : ابراهیم هدایتی
عنوان پایان نامه : تبیین عملکرد شرکت از طریق سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در شرکت های داروسازی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آقای دکتر بیژن شفیعی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان شرکت ها و در راستای توجه به تغییر و تحول شرکتی، هر شرکت به دنبال آن است که عملکرد مؤثرتری داشته باشد و این امر توجه پژوهشگران علوم انسانی را به خود جلب کرده است. فهم مسائل مربوط به شرکت ها به تأثیرگذاری بیشتر آن ها منجر می گردد. در فضای رقابتی امروز، کسب و کارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد شرکتی، رونق یابند و خود را با تغییرات تطبیق دهند. همواره در بیشتر شرکت ها در سرتاسر دنیا، مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت های خویش می باشند. در چنین شرایطی شرکت ها ناگزیرند در جستجوی روش های جدیدی برای بهبود عملکرد خود باشند. شرکت های دارویی در هر کشوری در جهت برقراری رفاه درمانی و ارتقای سلامت آن جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و توجه به عملکرد این شرکت ها و توسعه بخشیدن به آن جایگاه ویژه ای در پژوهش های آکادمیک تمامی کشورها دارد. هدف تحقیق؛ تبیین عملکرد شرکت از طریق سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در شرکت های داروسازی استان گیلان بوده و تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی علّی می باشد. جامعه تحقیق؛ اعضای هیئت مدیره و مدیران میانی شرکت های داروسازی استان گیلان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی تعداد 43 پرسشنامه دریافت شد. برای آزمون فرضیه‌ها؛ از روش روش تحلیلی حداقل مجذورات جزئی که توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart PLS نسخه 3 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که عوامل موثر بر عملکرد سازمانی دارای تاثیر مثبت معناداری بوده و سازمان یادگیرنده بیشترین تاثیر را در عملکرد شرکت های داروسازی دارد؛ نقش میانجی گری تعهد سازمانی بین سازمان یادگیرنده با عملکرد سازمانی پذیرفته شد.
كلمات كليدي : سازمان یادگیرنده، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی، شرکت داروسازی
تاريخ دفاع : 1398-6-17