بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911061400
نویسنده : سیده سمانه سیادتی
عنوان پایان نامه : ارزیابی برنامه‌ها‌ی رضایت مشتریان و ارتباط آن با وفاداری آن ها در شرکت ماشین سازی شمال پیروز
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر ابراهيم چيراني,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به ارزیابی برنامه رضایت مشتریان و تاثیر ارتباط آن با وفاداری آن ها در شرکت ماشین‌سازی شمال پیروز ‌پرداخته به طوری که رابطه بین متغیر‌های وفاداری مشتری‌، رضایت‌مندی مشتری، و برنامه‌های رضایت مشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق از لحاظ روش و اجرا‌، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است‌. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان شرکت ماشبن‌سازی شمال پیروز می‌باشند و از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد‌. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین برنامه ارائه روز کاربران و رضایت‌مندی مشتری رابطه مثبتی وجود ندارد اما بین برنامه ارائه هدیه امتیاز و قیمت ویژه و کوپن هدیه تخفیف و اطلاع رسانی تبلیغاتی با رضایت‌مندی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
كلمات كليدي : وفاداری مشتریان , رضایتمندی مشتریان , برنامه های رضایت
تاريخ دفاع : 1394-6-31