بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910907844
نویسنده : سمانه حسن پوردورگراباتری
عنوان پایان نامه : بررسی رویکرد قانونگذار به قواعد فقه جزایی در قانون مجازات اسلامی 1392
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است.و به عنوان نظام حقوقی اسلامی از زمره نظامهای حقوقی است که در قانون نقش مهمی را ایفا مینماید . هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است. فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی و جزئی را از مسائل کلی مشخص نمایند. تحقیق پیش رو با این سئوالات آغاز شد که چه قواعدی در فقه اسلامی حیثیت جزایی دارد؟ که در پاسخ و به عنوان نتیجه تحقیق به نظر می رسد قواعد بسیار زیادی از جمله قاعده درء ، قاعده اقرار، قاعده اکراه و قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لا یبطل دم امر مسلم کارکرد جزایی دارد..لزوم پرداختن به این اصول کلی با توجه به گسترش زندگی اجتماعی، رشد روزافزون علوم، تغییر وضعیت زندگی و ظهور نیازهاي جدید و همچنین رشد عقلی کاملاً محسوس است. قواعد فقه جزا به دلیل عدم تشکیل حکومت اسلامی کمتر مورد پژوهش، کنکاش و استفاده قرار گرفته است، به همین دلیل در قوانین جزائی نگرش هاي کلی و کلان نسبت به قواعد فقه جزائی صورت نگرفته است در حالی که ساختار و مبانی حقوق جزاي اسلامی متأثر از قواعد فقهی می باشد که در حجیت و اعتبار آنها شبهه ای راه ندارد و قانونگذار با بکارگیری این قواعد در تدوین قوانین جزایی به تسریع حل هرچه بیشتر پرونده های جزایی و تعیین تکلیف در مواردی که با توجه به اوضاع واحوال قضیه امکان تصمیم گیری برای مقام قضایی با مشکل روبرو است را فراهم آورده ، در این مجموعه به بررسی این قواعد فقهی و کاربرد آنها در قانون مجازات و پاسخگویی سئوالاتی چون چه قواعدی در فقه اسلامی حیثیت جزایی دارد؟ موارد قواعد فقهی در قانون مجازات اسلامی 1392 کدام است؟ پرداخته می شود . بررسی قانون مجازات اسلامی از جمله کتب حدود و قصاص و دیات، آشکارا تاثیر عمیق قواعد فقه جزایی را در تنظیم بخش عمده مواد قانونی قابل مشاهده می نماید به نحوی که مواد متعددی از جمله ماده 310، 470، 479 ، 488 از قانون مذکور ماهیت وجودی خود را از قاعده لایبطل دم امر مسلم عاریه گرفته اند و مواد قانونی 120، 221، 234 کاملا متاثر از قاعده درء بوده اند. با همه این اوصاف به نظر میرسد برای ارتقاء و موثرتر کردن مقرارات جزایی منبع بسیار مفیدی خواهد بود.
كلمات كليدي : قواعد فقه ، حقوق اسلامی ، قوانین جزایی ، قانون مجازات اسلامی 92
تاريخ دفاع : 1396-6-26