بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930439581
نویسنده : ناهید پورحمید چروده
عنوان پایان نامه : مدیریت استراتژی تصمیم‌گیری صاحبان خودرو جهت شارژ و دشارژ با توجه به قیمت گذاری شارژ و دشارژ در ریزشبکه‌های بومی و غیربومی در یک شبکه شامل چند ریزشبکه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آلفرد باغرامیان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خودروهای الکتریکی به دلیل قابلیت انتقال توان دو سویه می‌توانند به عنوان بار و یا ژنراتور محسوب گردند. تجمع خودروهای الکتریکی در پارکینگ موجب می‌گردد تا پارکینگ‌ها به عنوان نوع خاصی از تولید پراکنده مطرح شوند. به منظور بهره‌برداری بهینه از شبکه قدرت، مدیریت استراتژی تصمیم گیری صاحبان خودرو جهت شارژ و دشارژ با توجه به قیمت‌گذاری شارژ و دشارژ در ریزشبکه‌ها بسیار حایز اهمیت است. از اینرو در این پایان نامه به بررسی استراتژی بهینه تصمیم‌گیری صاحبان خودرو برای شارژ و دشارژ خودروهای خود در هر یک از ریزشبکه‌های موجود در شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) پرداخته خواهد شد. همچنین فرآیند قیمت گذاری شارژ و دشارژ خودروهای برقی در ریزشبکه‌های مختلف، بومی و غیر بومی بودن صاحبان خودرو در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که شارژ در ریزشبکه بومی برای صاحبان خودرو هزینه کمتری نسبت به ریزشبکه همسایه داشته باشد، این امر باعث تشویق صاحبان خودرو به شارژ خودرو در ریزشبکه بومی خود خواهد شد و در صورت وجود کمبود و یا مازاد توان تولیدی توسط منابع تولید پراکنده (DG) در ریزشبکه‌های مجاور، منجر به تشویق صاحبان خودرو به شارژ یا دشارژ خودروی خود در ریزشبکه های مجاور نیز بررسی خواهد شد.
كلمات كليدي : مدیریت استراتژی، قیمت‌گذاری شارژ و دشارژ، بهینه‌سازی ازدحام ذرات، تولید پراکنده
تاريخ دفاع : 1396-11-12