بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890654471
نویسنده : عباسعلی محمد نژاد ارم ساداتی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر توسعه مکانیزاسیون بر هزینه های تولید برنج (بررسی موردی : شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید حسین پیمان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : برنج يكي از محصولات استراتژيك در ایران محسوب می شود. در اين تحقيق با عنايت به اهميت نقش مكانيزاسيون در زراعت برنج، با مطالعه موردي شاليزارهاي شهرستان رشت، ميزان عملكرد و هزینه تولید این محصول در کشت سنّتی و مکانیزه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه هزینه تولید برنج در مزارع سنتي 88110000 ریال و در مزارع مكانيزه 37400000 ریال در هكتار است و کاهش هزينه ضايعات740000000000ریال می باشد. افزايش عملكرد محصول در مزارع مكانيزه نسبت به مزارع سنتي بیشتر تحت تأثير مكانيزاسيون و كاربرد ارقام پُرمحصول در سطوح وسيع تر بود. كاهش ضايعات محصول در مزارع مكانيزه نيز تا حدودي تحت تأثير مكانيزاسيون بود همین امر منجر به افزايش عملكرد محصول شده بود. لازم به ذكر است شالوده اصلي تقسيم بندي روستاها و خانوارهاي نمونه اين تحقيق به دو دسته مكانيزه و سنّتي، معيارهاي مورد نظر مؤسسه تحقيقات بين‌المللي برنج بود كه با شرايط فعلي ايران تطبيق داده شده و نشان می داد كه تفاوت شاليكاران مكانيزه و سنّتي، بیشتر در انجام دو عمليات كاشت و برداشت بود.
كلمات كليدي : برنج، مکانیزاسیون، عملکرد، هزینه، مکانیزه و سنّتی
تاريخ دفاع : 1398-6-27