بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165775
نویسنده : سارا فرزانه زیده سرایی
عنوان پایان نامه : اثر استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی اسطوخدوس در جیره غذایی جوجه های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های شیمیایی خون و فلور میکروبی روده باریک
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فرامین جواندل صومعه سرایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين تحقیق به منظور بررسي اثر استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی اسطوخدوس در جیره غذایی جوجه های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های شیمیایی خون و فلور میکروبی روده باریک بود. 150 قطعه جوجه گوشتي يكروزه از سویه راس(308) در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تيمارو 3 تكرار( 10جوجه برای هر تکرار) به ازای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. تيمارهاشامل: جیره پایه، جیره پایه 25/0، 50/0، 75/0 و 1 درصد پودر گیاه اسطوخدوس بودند.نتایج این تحقیق نشان داد جیره های آزمایش تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک نداشتند(5%
كلمات كليدي : جوجه های گوشتی، واکسیناسیون، اسطوخدوس، عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، فلور میکروبی روده باریک
تاريخ دفاع : 1397-6-22