بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960037857
نویسنده : زهرا خدمتگذار بداغی
عنوان پایان نامه : تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با تعدیل گری فرهنگ سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در فضای رقابتی زیاد و به دلیل رکود اقتصادی عملکرد بسیاری از شرکت ها در حد مطلوب نبوده و به منظور حفظ موقعیت خود دربازار نیازمند هستند تغییراتی در عملکرد خود ایجاد نمایند.براین اساس تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است: آیا کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با تعدیل گری فرهنگ سازمانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت تاثیر معنا داری دارد ؟ به منظور پاسخ دهی به سوال مطرح شده 3 فرضیه در تحقیق ارائه گردیده است که عبارتند از:کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار تاثیر معنا دار دارد.فرهنگ سازمانی بر عملکرد کسب و کار تاثیر معنا دار دارد.کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با تعدیل گری فرهنگ سازمانی تاثیر معناداری دارد.این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت به تعداد 200 واحد فعال هستند. در نمونه‌برداری از روش طبقه‌ای - تصادفی ساده استفاده شد 123 شرکت به عنوان حداقل نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS2 استفاده شد. همه فرضیه های تحقیق به جز تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با تعدیل گری فرهنگ سازمانی به لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده است. بیش‌ترین شدت تاثیر مربوط به کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیرفرهنگ سازمانی بر عملکرد کسب و کار است.
كلمات كليدي : گرایش کارآفرینی، عملکرد کسب و کار، فرهنگ سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-10