بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950248104
نویسنده : محمود دوستی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عصاره آویشن (Thymus vulgaris) بر عملکرد، فراسنجه¬های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی جوجه‌های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهروز رسولی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق به برای بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آویشن بر عملکرد، تفکیک لاشه، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و میکروفلور روده جوجه های گوشتی انجام شد.این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 سطح عصاره آویشن (صفر، 150، 300، 450 ppm)، 5تکرار (هر تکرار 10 قطعه ) با استفاده از 300جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 یکروزه در پن¬هایی به ابعاد (1 × 1 مترمربع) انجام گرفت. با توجه به نتایج به نظر می رسد که عصاره آویشن در صفات عملکردی و سیستم ایمنی دارای اثرات معنی داری نبوده و بیشتر تاثیرات معنی دار عصاره آویشن مربوط به فراسنجه های خونی و فلور میکروبی و صفات تفکیک لاشه می باشد. استفاده از عصاره آویشن در جیره های جوجه های گوشتی در بهبود اسید اوریک، جمعیت باکتری مضر و افزایش جمعیت مفید دارای تاثیرات مفیدی می باشد. همچنین عصاره آویشن توانسته فلور میکروبی روده را در راستای بهبود و عملکرد بهتر ارتقا دهد بطوریکه باکتریهای مضر را کاهش دهد. با توجه به نتایج به نظر می رسد بتوان سطوح 150 را در عملکرد برای استفاده به عنوان بهترین سطوح با در نظر گرفتن تاثیرات مثبت بیشتر به عنوان سطوح مناسب برای استفاده توصیه نمود.
كلمات كليدي : آویشن، میکروفلور، جوجه های گوشتی، پارامترهای خونی،
تاريخ دفاع : 1397-06-21