بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950133734
نویسنده : آرزو خوشنود
عنوان پایان نامه : مقایسه تاثیر دو شیوه برنامه تمرینی همراه با آموزش رژیم غذایی برآمادگی جسمانی، ترکیب بدن، مهارت های حرکتی بنیادی دانش آموزان دختر ابتدایی 11-9 سال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو شیوه برنامه تمرینی همراه با آموزش رژیم غذایی برآمادگی جسمانی، ترکیب بدن، مهارت های حرکتی بنیادی دانش آموزان دختر ابتدایی 11-9 سال بود. پژوهش حاضر ماهیت نیمه تجربی داشت و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد 45 نفرازدانش آموزان دو مدرسه دولتی شهر رشت تشکیل دادند. پس از تکمیل رضایت نامه توسط اولیا، دانش آموزان به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره شامل: گروه کنترل(تعداد=15 نفر،سن40/1±40/10سال،BMI : 93/2±36/18کیلو گرم بر متر مربع،WHR: 03/0±81/0 )، تجربی1(گروه قدرتی – هوازی ،تعداد=15نفر،سن00/1±00/9 سال ،BMI 88/0±73/17 کیلوگرم برمتر مربع ،WHR : 04/0±85/0)و تجربی2 (قدرتی – مهارتی، تعداد=15نفر،سن12/1±86/9سال، BMI : 01/1±56/19کیلوگرم بر متر مربع ،WHR 03/0±82/0)تقسیم شدند. دو گروه تجربی (۱و۲) در برنامه مداخله ای ۸ هفته شرکت کردند. مداخلات شامل دو شیوه تمرینی در زنگ ورزش به مدت زمان 75 دقیقه، به همراه آموزش رژیم غذایی بود. قبل و بعد از اجرای تمرین اندازه گیری های توان هوازی، توان بی هوازی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، تعادل، سرعت، BMI،WHR، درصدچربی، توده بدون چربی، مهارت های انتقالی و جابه جایی انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با سطح معنی داری 05/0>P انجام شد. نتایج درون گروه ها نشان داد بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص های تعادل، انعطاف پذیری، توان هوازی و توان بی هوازی در گروه های قدرتی-هوازی و قدرتی مهارتی و درشاخص سرعت در گروه قدرتی-مهارتی و شاخص توده بدن، چربی زیر جلد و توده بدون چربی در گروه های قدرتی-هوازی و قدرتی-مهارتی و شاخص جابجایی و کنترل شی در گروه های قدرتی-هوازی و قدرتی-مهارتی تفاوت معنا دار بود(05/0>P). نتایج بین گروه ها نشان داد که بین سه گروه مورد بررسی در شاخص تعادل، انعطاف پذیری، توان هوازی و بی هوازی و شاخص توده بدن، درصد چربی بدن و توده بدون چربی وشاخص جابجایی و کنترل شی تفاوت معنی‏داری وجود داشت(05/0>P). نتیجه گیری: یک دوره تمرینات قدرتی-هوازی و قدرتی- مهارتی می تواند موجب بهبود بر شاخص های آمادگی جسمانی و ترکیب بدن و مهارت های حرکتی دانش آموزان دختر گردد.
كلمات كليدي : تمرین قدرتی-هوازی، قدرتی-مهارتی، ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مهارت های بنیادی
تاريخ دفاع : 1397-11-9