بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950147710
نویسنده : ابراهیم جهاندیده
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عصاره گزنه(Urtica dioica) بر عملکرد، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی جوجه‌های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهروز رسولی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره گیاه گزنه بر عملکرد، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و میکروفلور روده جوجه های گوشتی انجام شد.این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 سطح عصاره گزنه (صفر، 100، 200، 300، 400 ppm)، 3 تکرار با 20 قطعه جوجه گوشتی با استفاده از 300جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 یکروزه در پن¬هایی به ابعاد (1 × 2 مترمربع) انجام گرفت. با توجه به نتایج وزن تحت تاثیر سطوح عصاره گزنه نبوده ولی خوراک مصرفی و ضریب تبدیل تحت تاثیر عصاره گزنه می باشد. همچنین صفات لاشه و سیستم ایمنی تحت تاثیر عصاره گزنه قرار نگرفتند. بیشتر تاثیرات معنی دار عصاره گزنه مربوط به فراسنجه های خونی و فلور میکروبی می باشد. میزان کلسترول، اسید اوریک ، تری گلیسرید تحت تاثیر سطوح مختلف عصاره گزنه قرار نگرفت. ولی مقدار گلوکز، HDL خون با افزایش عصاره گزنه تا سطح 300(ppm) و 150(ppm) افزایش نشان دادند. لذا با افزایش میزان عصاره گزنه مقادیر گلوکز و HDL خون افزایش یافت. عصاره گزنه فلور میکروبی روده را در راستای بهبود و عملکرد بهتر ارتقا داد بطوریکه باکتریهای مضر را کاهش دهد. با توجه به نتایج به نظر می رسد بتوان سطح 300PPM عصاره گزنه را دارای بهترین شرایط در عملکرد و تاثیرات مثبت در طیور مورد آزمایش لحاظ کرد.
كلمات كليدي : گزنه، میکروفلور، جوجه های گوشتی، پارامترهای خونی،
تاريخ دفاع : 1397-06-21