بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960077679
نویسنده : زهرا عامر
عنوان پایان نامه : بررسی دیدگاه دبیران زبان انگلیسی در مورد آموزش های ضمن خدمت آنلاین و تاثیرات آن بردانش دستوری و واژگانی دانش آموزان دختر ایرانی پایه یازدهم دبیرستان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این مطالعه به درک معلمان زبان انگلیسی از آموزش ضمن خدمت آنلاین و تأثیر آن بر دانش دستور زبان و واژگان دانش آموزان دختر دبیرستانی کلاس یازدهم ایرانی پرداخته است. برای این کار ، یک پرسشنامه تکمیل شده 30 ماده ای ، پس از تدوین ، به 32 معلم انگلیسی دبیرستانی ایرانی از کل جمعیت 40 معلم انتخاب شده بر اساس نمونه گیری ساده در دبیرستان های فومن و صومعه سرا در ایران ، داده شد. در مرحله بعد ، برای اضافه کردن عمق و جزئیات به پاسخ شرکت کنندگان به پرسشنامه ، یک مصاحبه پنج ماده ای با شرکت کنندگان داوطلب انجام شد. سرانجام ، برای ارزیابی تأثیر آموزش ضمن خدمت آنلاین بر تسلط به دستور و واژگان دانش آموزان دبیرستانی ، 60 دانش آموز دختر مقطع یازدهم دبیرستان به طور تصادفی از کلاس های پنج معلم (30 دانش آموز) که در آموزش ضمن خدمت آنلاین شرکت کرده بودند و از پنج معلم (30 دانش آموز) که در آموزش ضمن خدمت آنلاین شرکت نکرده بودند، انتخاب شدند. نتایج آنالیزهای ANOVA نشان داد که از نظر آماری تفاوت معنی داری در درک معلمان زن و مرد در مورد آموزش ضمن خدمت آنلاین وجود ندارد. اما از نظر آماری تفاوت معنی داری از نظر مدرک دانشگاهی و تجربه تدریس در بین معلمان وجود دارد. با توجه به تأثیر آموزش ضمن خدمت آنلاین بر دانش دستور زبان و واژگان دانش آموزان، تفاوت معنی داری بین دانش آموزان از نظر نمره آنها در دستور و واژگان وجود دارد. این یافته ها توسط معلمان می تواند به عنوان یک عامل تشویق کننده برای شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت آنلاین و از همه مهمتر توسط اداره آموزش و پرورش برای برگزاری هرچه مؤثرتر این دوره ها مورد استفاده قرار گیرد.
كلمات كليدي : بررسی دیدگاه دبیران زبان انگلیسی در مورد آموزش های ضمن خدمت آنلاین و تاثیرات آن بردانش دستوری و واژگانی دانش آموز
تاريخ دفاع : 1398-6-13