بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 2580533680
نویسنده : مژده بکیان دوگاهه
عنوان پایان نامه : مطالعه ساختار و خواص الکترولیت های ژل پلیمری بر پایه پلی اتیلن اکسید / پلی آکریلو نیتریل / گرافن عامل دار شده
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی شیمی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : غشای آلیاژی متخلخل بر پایه پلی اتیلن اکسید (PEO) و پلی آکریلونیتریل (PAN) به همراه نانو ذرات گرافن اکسید (GO) و دی اکسید تیتانیوم (TiO2) با نسبت های وزنی مختلف تهیه شدند.گرافن اکسید با استفاده از روش هامرز از گرافن خام تولید شد و سپس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج FTIR و XRD اصلاح مؤثر سطح گرافن و وجود گروه های اکسیژنی را به خوبی نشان دادند. از روش الکتروریسی برای تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی استفاده شد و الیافی یکنواخت و بدون مهره با قطر متوسط از 650 تا 817 nm تولید شد. تأثیر پراکندگی GO و TiO2 بر روی مورفولوژی، ساختار، خواص حرارتی و رسانایی الکتریکی غشای نانولیفی PEO/PAN مورد بررسی قرار گرفت. غشاهای متخلخل حاصل، جاذب خوبی برای الکترولیت مایع هستند و رسانایی الکتریکی مطلوبی را نشان می دهند. افزودن نانو ورقه های گرافن (0.5 درصد وزنی) به مخلوط PEO/PAN به طور مؤثری باعث افزایش رسانایی الکتریکی ماتریس پلیمری شده است. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس، توزیع یکنواخت نانو ذرات GO را در PEO/PAN نشان داد که منجر به بهبود تخلخل و جذب الکترولیت در مقایسه با نمونه خالص PEO/PAN شده اند. آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی ثابت می کند که حضور TiO2 و گرافن اکسید مانع تبلور PEO شده است. افزایش محسوس میزان جذب الکترولیت و رسانش الکتریکی نانو کامپوزیت های تولید شده یک ویژگی امیدوار کننده برای کاربرد آنها به عنوان الکترولیت است
كلمات كليدي : پلی اتیلن اکسید، پلی آکریلونیتریل، نانو ذرات، نانو گرافن اکسید، دی اکسید تیتانیوم.
تاريخ دفاع : 1398-6-20