بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960129782
نویسنده : سید ابراهیم مرتضوی
عنوان پایان نامه : نقش ظرفیت خودمهارگری و ویژگی¬های شخصیتی در پیش بینی بهزیستی ذهنی زندانیان مرد زندان لاهیجان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بهمن اکبری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از جمله ویژگی¬های مورد توجه در زندانیان بهزیستی ذهنی آنها است که در این بین نقش ظرفیت خودمهارگری و ویژگی های شخصیتی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ظرفیت خودمهارگری و ویژگی¬های شخصیتی در پیش بینی بهزیستی ذهنی زندانیان مرد زندان لاهیجان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زندانیان مرد زندان لاهیجان در سه ماهه ابتدایی سال 1398 به تعداد تقریبی 650 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 230 نفر با توجه به جدول مورگان، ملاک¬های ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس پرسشنامه-های بهزیستی ذهنی کیز و ماگیارمو (2003)، خودمهارگري تانجني (2004) و پرسشنامه شخصيتي نئو، فرم کوتاه تجديد نظر شده (NEO-PI-R) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ظرفیت خودمهارگری و ویژگی¬های شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن با بهزیستی ذهنی زندانیان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : ظرفیت خودمهارگری، ویژگی¬های شخصیتی، بهزیستی ذهنی، زندانیان.
تاريخ دفاع : 1398-6-21