بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960117677
نویسنده : شادی علی نوری
عنوان پایان نامه : تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات و اشتراک گذاری دانش بر عملکرد نوآوری محصول در شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی اشتهارد
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی همایونفر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با توجه به افزایش سطح رقابت در بین شرکت های کوچک و متوسط، بهبود عملکرد نوآوری یکی از مواردی است که می تواند موجب مزیت رقابتی شرکت ها گردد. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات و اشتراک گذاری دانش بر عملکرد نوآوری محصول با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و تعدیلگری سطح تحصیلات مدیران انجام شد که به طور موردی در بین شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی اشتهارد مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی بوده است که جامعه آماری آن را مدیران کارخانجات تولیدی استان البرز واقع در شهرک صنعتی شهرستان اشتهارد تشکیل داد که با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 255 مورد از واحدهای تولیدی به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند در این مطالعه شرکت نمودند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی تایید شده بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که پشتیبانی فناوری اطلاعات و اشتراک گذاری دانش بر قابلیت یادگیری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت یادگیری نیز به نوبه خود بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر مثبت دارد. در نهایت آن که کارایی نوآوری بر اثربخشی نوآوری تاثیر مثبت معناداری دارد.
كلمات كليدي : پشتیبانی فناوری اطلاعات، اشتراک گذاری دانش، عملکرد نوآوری محصول، یادگیری سازمانی.
تاريخ دفاع : 1398-6-13