بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960083072
نویسنده : سید علیرضا فاضلی
عنوان پایان نامه : آسیب شناسی سیاست ورزی در شبکه های اجتماعی در ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رسانه هاي اجتماعي تار و پود جامعه شبكه اي هستند. گسترش روزافزون اين رسانه ها نه تنها تغييرات فرهنگي و اجتماعي قابل توجهي در جوامع ايجاد كرده ، بلكه مفاهيم و نظريات رسانه ها را نيز دچار تحول اساسي نموده و چالش هاي نظري جديدي را پيش روي پژوهشگران نهاده است. لذا هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی سیاست ورزی در شبکه های اجتماعی در ایران می باشد. پرداختن به چالش های سیاست ورزی در خصوص شبکه های اجتماعی مجازی، به گردآوری اطلاعاتی از نوع کیفی و از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 280 نفر از سیاست گذاران مديران و كارشناسان حوزه فضاي مجازي و مقررات فضاي مجازي هستند و نمونه پانزده نفري از آنها با نمونه گيري قضاوتي و به روش گلوله برفي تعيين شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع نگاه سیاست گذاران به شبکه های اجتماعی مجازی در کشور، با نحوه استفاده کاربران از آن لزوما در تعارض قرار ندارد، اما ناکارآمدی ساختارهای موجود جدی نگرفتن ابزارهای قانونی، مدیریتی یا کنترلی چالش هایی فراروی سیاست گذاری اینگونه شبکه ها را در پی داشته است
كلمات كليدي : شبکه مجازی، شبکه اجتماعی، سیاست ورزی، نظارت، کنترل
تاريخ دفاع : 1398-06-16