بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252531
نویسنده : مطهر عارف عشقی
عنوان پایان نامه : تبیین وفاداری نگرشی مشتریان بیمه ی عمر بیمه آسیا در استان گیلان با تاکید بر پیچیدگی محصول، آگاهی از محصول و انتظار پشیمانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بیمۀ عمر یکی از مهم ترین شاخه هاي صنعت بیمه، نقش بسیار ارزنده اي در بهبود و ثبات وضعیت اقتصادي یک کشور دارد. از این رو، باید مطالعات کاربردي را معطوف بر بازار بیمۀ عمر کرد تا عوامل مؤثر بر عدم پیشرفت این بازار شناسایی و راهکارهاي لازم عملیاتی شوند. هدف اصلی این تحقیق تبیین وفاداری نگرشی مشتریان بیمه‌ی عمر بیمه آسیا در استان گیلان با تاکید بر پیچیدگی محصول، آگاهی از محصول و انتظار پشیمانی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بیمه عمر و پس انداز بیمه آسیا استان گیلان می باشد که تعداد آنها 384 نفر می باشد.روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه می-باشد. تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و از نرم افزار پی ال اس(PLS) برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری بیانگر این است که پیچیدگی محصول بر رضایت مشتریان؛ دانش از محصول بر رضایت مشتریان؛ انتظار پشیمانی بر رضایت مشتریان؛ اعتماد مشتری بر رضایت مشتریان؛ ارزش افزوده بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر اعتماد مشتری بر وفاداری نگرشی؛ و ارزش افزوده بر وفاداری نگرشی مورد تایید قرار نگرفت. و فرضیه آخر که بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری نگرشی بود، نیز تایید شد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: وفاداری نگرشی، پیچیدگی محصول، آگاهی از محصول و انتظار پشیمانی، اعتماد، رضایت مشتری.
تاريخ دفاع : 1398-6-9