بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960046348
نویسنده : مصطفی عبدزلفی
عنوان پایان نامه : تاسیس آموزش مدرن بردولت – ملت سازی درایران سال های 1300 تا1320
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مجید استوار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر تحت عنوان « تاسیس آموزش مدرن بر دولت – ملت سازی در ایران سال های 1300 تا1320» می باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش مدرن بر دولت – ملت سازی در دوران رضاشاه می باشد. به عبارتی با به قدرت رسیدن رضاخان در نتیجه کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 و سرانجام تاجگذاری وی در اردیبهشت 1304 و شروع سلطنت 53 ساله پهلوی ها بر ایران، دوران جدیدی از دولت به مفهوم وستفالیایی و مدرن آن را آغاز نمود؛ حکومتی که رضاخان به عنوان قوه محرکه دولت مدرن ایران پایه گذاری نمود، نمونه کامل یک حکومت مطلقه بود و در شرایطی به قدرت رسید که جامعه ایران در حال گذار از یک جامعه سنتی به جامعه مدرن قرار داشت و لذا بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی دوران قاجاریه، تحولات ناشی از انقلاب مشروطیت و ناکامی کابینه ‌های‌ پس‌ از استقرارمشروطیّت در تثبیت نمودن شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان، حکومت مطلقه رضاخانی را بر آن داشت تا پروژه نوسازی ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در دستورکار اصلی خود قرار دهد و به نوعی پروژه دولت – ملت سازی مدرن ایرانی را شروع نماید. با این شرایط سوال پژوهش این است که آموزش مدرن چه تاثیری بر شکل گیری هویت ملی و دولت – ملت سازی داشته است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیل است و یافته ها نشان دهنده آن است که آموزش مدرن با تاکید بر آموزه های ایران گرایی (ناسیونالیسم)، تجدد و زبان فارسی (هویت ملی) در دوره پهلوی اول در ساخت دولت – ملت تاثیرگذار بوده است.
كلمات كليدي : آموزش مدرن، دولت – ملت، هویت ملی، مدرنیته، نوسازی.
تاريخ دفاع : 1398-6-17